กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท

# ประเภท ชาย หญิง รวม Action
1 ผู้บริหารการศึกษา 3 0 3
2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) 1 9 10
3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 6 28 34
4 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) 1 2 3
5 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) 4 7 11
6 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ประเภทอื่นๆ 1 0 1