กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มงาน

# กลุ่มงาน ชาย หญิง รวม Action
1 กลุ่มอำนวยการ 4 7 11
2 กลุ่มนโยบายและแผน 2 3 5
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 8 11
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 6 6
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 9 9
6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 10 11
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 0 1 1
8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 2 3
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 0 2
10 กลุ่มกฎหมายและคดี 1 0 1
11 ผู้บริหารการศึกษา 1 0 1