บุคลากรเขตพื้นที่ : สพม.26

จำนวน 62
# ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด วันรับราชการ ปีเกษียณอายุฯ ประเภท ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอก ระดับที่สอน กลุ่มสาระฯ เบอร์โทรศัพท์ Email Action
1 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  titaree wilailert ศึกษานิเทศก์ 31 ส.ค. 2513 17 ก.พ. 2540 2573 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก คด บริหารการศึกษา 0856089955 dr.titaree@gmail.com
2 นายวิทยา ศรีพันชาติ  witthaya sriphanchat นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 มิ.ย. 2521 13 พ.ย. 2552 2581 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา 0892886454 kidteungwittaya@ses26.go.th
3 นางรุจาภา อรรถเวทิน  Ruchapha Auttawetin ศึกษานิเทศก์ 1 ม.ค. 2517 17 มิ.ย. 2544 2577 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 0955459395 onanang.br@gmail.com
4 นางนวพรรดิ์ นามพุทธา  nawapad nampudtha ศึกษานิเทศก์ 14 ม.ค. 2506 17 ก.ค. 2527 2566 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา 0817695828 tulu.nam@gmail.com
5 นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์  Pakron Chinnasit นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 ก.ค. 2519 3 พ.ค. 2548 2579 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา 0866120155
6 นางสาวสุวรรณา สุดสนธิ์  Suwanna Sudson 11 ก.พ. 2525 13 ก.ค. 2563 2585 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0933272976 adanoy_2012@hotmail.co.th
7 นายอำนาจ โพธิ์งาม  AMNAT PHONGAM นิติกร 28 ส.ค. 2513 15 ธ.ค. 2547 2573 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท น.บ.,ม.บ. นิติศาสตร์ 0956643171
8 นายชัยยะ จะรัมย์  chaiya jarum เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 22 พ.ค. 2531 4 ม.ค. 2554 2591 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี บธบ. คอมพิวเตอร์ 0868142634 chaiya1947@hotmail.com
9 นางสาวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์  Nuchjarin Phuseerit 22 ก.พ. 2533 1 มี.ค. 2562 2593 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 0849341133 Nujjarin_Pooseerit@hotmail.com
10 นางอุษามณี เหล่าอรรคะ  Usamanee Laoakkha เจ้าพนักงานธุรการ 28 ม.ค. 2524 1 พ.ย. 2549 2584 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศษ.บ. การแนะแนว 0826144849 uhmsu@hotmail.com
11 นางสาวขันทอง พิมพ์แสนศรี  kanthong pimsansri นักจัดการงานทั่วไป 19 พ.ค. 2508 17 มี.ค. 2531 2568 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศษ.บ. การจัดการทั่วไป 0988988290 kanthong.pom12345@gmail.com
12 นายกันตินันท์ ฉิมพลี  Kuntinun Chimplee เจ้าหน้าที่ธุรการ 15 ม.ค. 2529 8 ม.ค. 2556 2590 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า ไม่ใช่วุฒิครู 0908464517 kuntinun.haha@gmail.com
13 นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม  Arporn Singsutum นักประชาสัมพันธ์ 1 ม.ค. 2528 27 ก.ย. 2557 2588 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ศศ.บ บรรณารักษ์ศาสตร์ 0805515971 ่jumjim01@gmail.com
14 นางสาวเมวีญา สิงห์เดช  Meweeya Singdech 5 เม.ย. 2529 11 มี.ค. 2556 2589 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0855611442 lifemeweeya@gmail.com
15 นางสาวขนิษฐา วงศ์คำตา  Kanista Vongkamtha นักวิชาการเงินและบัญชี 2 มิ.ย. 2529 1 ม.ค. 2561 2589 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี บช.บ. บัญชี/การบัญชี 0935594554 kanista5445@gmail.com
16 นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร  sumonthakan boonbut นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี บธบ. บัญชี/การบัญชี
17 นางสาวสุภาพร แฝงยงค์  supaporn faengyong นักวิชาการเงินและบัญชี 14 มิ.ย. 2528 1 ส.ค. 2551 2588 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บช.บ. บัญชี/การบัญชี 0892731045 koysabjung@hotmail.com
18 นางสาววาทินี ไชยชนะ  Watinee Chaichana นักวิชาการเงินและบัญชี 26 ส.ค. 2530 25 ก.ค. 2559 2590 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 0835496294 watinee.noi@gmail.com
19 นางสาวโชติมา โนนพล  CHOTIMA NONPOL นักวิชาการพัสดุ 25 ม.ค. 2531 5 พ.ย. 2558 2592 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี วท.บ. ไม่มีวิชาเอก 0914173691 chotima_nonpol2525@hotmail.com
20 นางสาวสุภัทรา แสงลุน  SUPATTRA SANGLOON นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.พ บริหารการศึกษา 0833594040 sangloon_6@hotmail.com
21 นางสาวกุลภัทท์ อันนอก  kullapat annok เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า บัญชี/การบัญชี 0995384619 kullapat36kip@gmail.com
22 นายกุศล ภูนบทอง  kuson Phoonobtong 8 ก.พ. 2522 27 ธ.ค. 2557 2582 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 0850087566 tartar25222@gmail.com
23 นางสาวพิกุล ไชยแสน  Pikun Chaisaen นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 16 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2515 2623 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. บริหารจัดการการศึกษา 0862195519 pikun2515@hotmail.com
24 นางสาวชลธิชา การถาง  Chonthichar Karnthang นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 พ.ค. 2526 16 พ.ย. 2552 2586 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 0863082718 chonjoy8236@gmail.com
25 นางสาวจรรยา สีแก้ว  Janya Seekaew นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ก.ย. 2523 1 ธ.ค. 2551 2583 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ภาษาไทย 0854550777 janyayajai@hotmail.com
26 นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค  Naruemol Teekayupak เจ้าพนักงานธุรการ 13 มี.ค. 2518 2 ก.พ. 2549 2578 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0909127361 ttnaruemol23@gmail.com
27 นายกฤษณเทพ สำเริง  Krisanathep Samrerng นักทรัพยากรบุคคล 29 มิ.ย. 2527 16 ก.ค. 2555 2587 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0661624542 ikrishnathep@hotmail.com
28 นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์  Boonterm Panyasit นักทรัพยากรบุคคล 8 พ.ค. 2508 11 พ.ย. 2539 2568 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0970732149 termphoto@hotmail.com
29 นางสาวอัญชลี วงศ์แสน  Unchalee Wongsaen นักทรัพยากรบุคคล 21 ธ.ค. 2521 11 ก.พ. 2552 2582 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา 0845158055 Unchalee_new@hotmail.co.th
30 นางสาวศิริวิมล บุญศรี  Siriwimon Boonsri นักทรัพยากรบุคคล 28 ม.ค. 2556 9 ส.ค. 2530 2617 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 0903274629 siriwimon_2530@hotmail.com
31 นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ  Areerat Chanaket นักทรัพยากรบุคคล 26 มี.ค. 2515 1 ก.ย. 2538 2575 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. คณิตศาสตร์ 0956698918 Areerat72@hotmail.com
32 นางชุติมา นามศรีอุ่น  chutima namseeoun นักวิชาการศึกษา 22 ก.ค. 2509 9 ก.ย. 2534 2569 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ระดับ ป.บัณฑิต ศศ.บ การจัดการทั่วไป 0918653472 namseeoun2201966@gmail.com
33 นายฆฤณ กันชัย  Khrin Kanchai 27 ก.ค. 2532 28 พ.ย. 2557 2592 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ประเภทอื่นๆ ปริญญาตรี ศษ.บ. สุขศึกษา
34 นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง  kannika siriluang นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธบ. การจัดการทั่วไป 0854597866 t-kannika12@hotmail.com
35 นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง  Somluck Suwannapeng นักทรัพยากรบุคคล 2 เม.ย. 2517 1 ก.ค. 2542 2577 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0873745815 luck_1974@hotmail.com
36 นางกุสุมา โอษะคลัง  Kusuma Osaklung นักทรัพยากรบุคคล 29 ส.ค. 2515 17 ม.ค. 2537 2575 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 0814711324 Osakang_15@hotmail.com
37 นางสาวอรทัย บุพโชติ  orathai bupachot นักวิชาการศึกษา 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา 0933279919 nook_kz@hotmail.com
38 นางสาวภัทริดา เสนาจักร์  Phattarida Sanajak เจ้าหน้าที่พัสดุ 17 ก.ค. 2537 25 มิ.ย. 2561 2597 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา 0630386711 yeanz.yeenz17@gmail.com
39 นางสาวธิดารัตน์ พลศรี  Tidarat Ponsree นักวิชาการศึกษา 4 ส.ค. 2527 1 ธ.ค. 2552 2587 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ 0981641997 tidaratpoobpib4827@gmail.com
40 นายเสนอ เวียงบาล  Saner Weangbal นิติกร 13 ส.ค. 2503 18 พ.ค. 2526 2563 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา saner2552@gmail.com
41 นางสาวไพลิน ภูมิวัน  Phailin Phumwan นักวิชาการศึกษา 27 ส.ค. 2519 1 พ.ค. 2555 2579 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา 0819599808 pailinpoo1@hotmail.com
42 นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย  benjamas sereevuttichai นักวิชาการศึกษา 11 ก.พ. 2518 1 ก.ค. 2549 2578 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ 0857511892 benjamas_green@hotmail.com
43 นางสาวธนาภา บุญครอบ  Tanapha Boonkrob ศึกษานิเทศก์ 3 เม.ย. 2520 9 มิ.ย. 2553 2580 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ค.บ. บริหารการศึกษา 0813209569 wanich.oui2@gmail.com
44 นายอภิชาต เข็มพิลา  Apichat Khempila ศึกษานิเทศก์ 7 ม.ค. 2503 1 ก.ค. 2526 2563 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา 0892749575 apikhem@hotmail.com
45 นางดวงใจ จำปาทอง  DAUNGJAI JUMPATONG ศึกษานิเทศก์ 2 ม.ค. 2506 16 ธ.ค. 2534 2567 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษานอกโรงเรียน 0973205019 ืืืnang.daungjai.@gmail.com
46 นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว  Itnanat Nunkaew ศึกษานิเทศก์ 28 มี.ค. 2523 15 ก.พ. 2550 2583 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 0972695539 nunkaew23@gmail.com
47 นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์  Rungrutai Maitreegantrong ศึกษานิเทศก์ 3 ม.ค. 2528 17 ก.ย. 2555 2588 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา 0922481378 nim_nt@hotmail.com
48 นางอรชุมา ด้วงช้าง  Onchuma Duangchang ศึกษานิเทศก์ 18 ธ.ค. 2523 21 พ.ย. 2547 2584 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา 0610989780 aujung_9128@hotmail.com
49 นางกรนันท์ วรรณทวี  Koranun Wannatawee ศึกษานิเทศก์ 16 ก.ค. 2515 3 มิ.ย. 2538 2575 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1) ปริญญาเอก ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 0646982398 koranun.1972@gmail.com
50 นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ  Arporn Singhasuriya นักจัดการงานทั่วไป 22 ม.ค. 2530 8 ส.ค. 2556 2591 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธบ. การจัดการทั่วไป 0850026893 katae.kok2010@gmail.com
51 นายสมศักดิ์ สุนทโรจน์  somsak suntaroj ยาม 14 พ.ย. 2509 1 ม.ค. 2554 2570 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.) ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
52 นางทองสุข มาตย์คำมี  Thongsook Matkhammee รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 21 ม.ค. 2503 1 ก.ย. 2521 2564 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา 0898615915
53 นางวรรภา หินดำ  wanpha hindam แม่บ้าน 6 ธ.ค. 2509 5 ม.ค. 2558 2570 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า 0625614608
54 นายสมจิตร หินดำ  somjit hindam นักการภารโรง 4 ก.พ. 2503 5 ก.พ. 2558 2563 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า 0635878247
55 นายสุริยา ทองบุญมา  suriya thongboonma รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ธ.ค. 2518 4 ส.ค. 2542 2579 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา 0807609174
56 นางกวิณทิพญ์ โสมา  kawintip soma 2 ม.ค. 2517 14 ก.พ. 2557 2578 ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพท.) ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา 0804082638
57 นางสาวจุฑารัตน์ หารสระคู  chutharat hansakhu นักทรัพยากรบุคคล 3 พ.ค. 2522 1 พ.ค. 2552 2582 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท รปม. ไม่ใช่วุฒิครู 0985848005 chutharat-1793@hotmail.com
58 นายสิทธิพล พหลทัพ  Sittipon Pahontap รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 มี.ค. 2522 3 มิ.ย. 2546 2582 ผู้บริหารการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด บริหารการศึกษา 0894283876 dr.sittipon@gmail.com
59 นางภวิสร์ภร อุปนันท์  Pawitsaporn Upanan นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 ก.ค. 2516 9 ก.ย. 2535 2576 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท บธ.บ. บัญชี/การบัญชี 0946693992 Nui0507@gmail.com
60 นางวราลักษณ์ บุษบง  waraluck boodsabong นักวิชาการศึกษา 28 ม.ค. 2515 18 พ.ค. 2536 2576 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา 0896238039 lady.ping@hotmail.co.th
61 นางบุญชู โคตรบรรเทา  Boonchoo Khotbanthao นักจัดการงานทั่วไป 21 พ.ย. 2511 11 ก.ค. 2531 2572 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า ปวส. บัญชี/การบัญชี 0833286677 choojai2511@gmail.com
62 นางสาวพรทิพา คำเจริญ  PORNTIPA KHAMJARERN เจ้าพนักงานธุรการ 1 ม.ค. 2513 1 ม.ค. 2513 61 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ bad_fon@hotmail.com