กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

# ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม Action
1 2 4 6
2 นักการภารโรง 1 0 1
3 แม่บ้าน 0 1 1
4 ยาม 1 0 1
5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 0 1
6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
7 เจ้าหน้าที่พัสดุ 0 1 1
8 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 0 3
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0 1 1
10 เจ้าพนักงานธุรการ 0 3 3
11 นักจัดการงานทั่วไป 0 3 3
12 นักประชาสัมพันธ์ 0 1 1
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 3 5
14 นักทรัพยากรบุคคล 2 6 8
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 0 5 5
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0 1 1
17 นักวิชาการพัสดุ 0 1 1
18 นักวิชาการศึกษา 0 7 7
19 นิติกร 2 0 2
20 ศึกษานิเทศก์ 1 9 10