กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : สารคามพิทยาคม

จำนวน 9
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 7
2 สนามกีฬา 3
3 ถังเก็บน้ำ 1
4 ถนน 1
5 รั้ว 1
6 อาคารอเนกประสงค์ 5
7 บ้านพักครู 11
8 ส้วม 5
9 หอสมุด 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : สารคามพิทยาคม

จำนวน 35
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2552 งบประมาณหน่วยงานอื่น 50,000
2 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2548 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
3 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2545 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 2,000,000
4 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2545 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
5 หอสมุด อื่น อื่น 2548 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 200,000
6 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2539 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
7 ส้วม อื่น อื่น 2520 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 137,945
9 ส้วม อื่น อื่น 2520 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
10 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2557 งบประมาณต้นสังกัด 590,000
11 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2515 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
12 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2518 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
13 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2520 งบประมาณต้นสังกัด 0
14 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2515 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
15 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2517 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
16 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2519 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
17 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2520 งบประมาณต้นสังกัด 0
18 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2513 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
19 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2517 งบประมาณต้นสังกัด 30,000
20 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2519 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
21 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2520 งบประมาณต้นสังกัด 0
22 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2520 งบประมาณต้นสังกัด 0
23 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2552 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,385,999
24 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2530 งบประมาณต้นสังกัด 1,998,000
25 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2559 งบประมาณต้นสังกัด 499,020
26 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2520 งบประมาณต้นสังกัด 0
27 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2556 งบประมาณต้นสังกัด 22,234,000
28 อาคารเรียน 418,418ค,418ก 2520 งบประมาณต้นสังกัด 3,900,500
29 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 1,750,000
30 อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 2481 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 38,000
31 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 3,000,000
32 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2528 งบประมาณต้นสังกัด 3,900,500
33 อาคารเรียน พิเศษ 4 ชั้น 2550 งบประมาณต้นสังกัด 30,000,000
34 รั้ว รั้วคอนกรีต 2544 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 500,000
35 ถนน ถนนลาดยาง 2556 งบประมาณต้นสังกัด 881,682