กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ผดุงนารี

จำนวน 5
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 7
2 สนามกีฬา 1
3 อาคารอเนกประสงค์ 5
4 บ้านพักครู 7
5 ส้วม 4

รายการสิ่งปลูกสร้าง : ผดุงนารี

จำนวน 24
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2545 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 600,000
2 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 137,900
3 ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
4 ส้วม สามัญ 2559 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 375,000
5 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2536 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2528 งบประมาณต้นสังกัด 220,000
13 อาคารอเนกประสงค์ 005, ป005 2520 1,300,000
14 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2559 งบประมาณต้นสังกัด 1,400,000
15 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2537 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 390,000
16 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2541 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 120,000
17 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2541 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 600,000
18 อาคารเรียน 418,418ค,418ก 2514 งบประมาณต้นสังกัด 2,199,000
19 อาคารเรียน 324 ล/55-ก 2560 งบประมาณต้นสังกัด 26,536,000
20 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2549 งบประมาณต้นสังกัด 11,470,000
21 อาคารเรียน 418,418ค,418ก 2517 งบประมาณต้นสังกัด 2,500,000
22 อาคารเรียน 418,418ค,418ก 2520 งบประมาณต้นสังกัด 3,600,000
23 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2554 งบประมาณต้นสังกัด 19,266,000
24 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2531 งบประมาณต้นสังกัด 4,540,000