กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : มหาวิชานุกูล

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 สนามกีฬา 4
3 ถังเก็บน้ำ 1
4 ถนน 2
5 รั้ว 2
6 อาคารอเนกประสงค์ 6
7 บ้านพักครู 3
8 บ้านพักภารโรง 3
9 ส้วม 5
10 หอสมุด 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : มหาวิชานุกูล

จำนวน 30
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2526 งบประมาณต้นสังกัด 140,000
2 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2530 งบประมาณต้นสังกัด 0
3 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2530 งบประมาณต้นสังกัด 0
4 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2526 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 0
5 สนามกีฬา อื่น อื่น 2530 งบประมาณต้นสังกัด 0
6 หอสมุด หอสมุด 2525 งบประมาณต้นสังกัด 645,000
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
8 ส้วม สปช.601/26 2545 งบประมาณต้นสังกัด 188,000
9 ส้วม สปช.601/26 2545 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
10 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณหน่วยงานอื่น 200,000
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
12 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2533 งบประมาณต้นสังกัด 110,000
13 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2532 งบประมาณต้นสังกัด 110,000
14 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2535 งบประมาณต้นสังกัด 1,100,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 งบประมาณต้นสังกัด 178,000
16 บ้านพักครู กรมสามัญ 2524 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
17 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2535 งบประมาณต้นสังกัด 381,000
18 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2555 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
19 อาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงานแบบ ศก.23 2526 งบประมาณต้นสังกัด 640,000
20 อาคารอเนกประสงค์ 005, ป005 2527 งบประมาณต้นสังกัด 1,960,000
21 อาคารอเนกประสงค์ โรงฝึกงานแบบ ศก.23 2524 งบประมาณต้นสังกัด 530,000
22 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2550 งบประมาณหน่วยงานอื่น 1,219,000
23 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโดมอเนกประสงค์ 2558 งบประมาณหน่วยงานอื่น 5,448,993
24 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2524 งบประมาณต้นสังกัด 4,600,000
25 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2529 งบประมาณต้นสังกัด 4,170,000
26 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 3,525,000
27 รั้ว รั้วคอนกรีต 2557 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 400,000
28 รั้ว รั้วคอนกรีต 2528 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 100,000
29 ถนน ถนนลูกรัง 2524 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 30,000
30 ถนน ถนนคอนกรีต 2540 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 150,000