กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : แกดำวิทยาคาร

จำนวน 8
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 1
2 บ่อน้ำตื้น 1
3 สนามกีฬา 3
4 ถนน 1
5 รั้ว 2
6 อาคารอเนกประสงค์ 4
7 บ้านพักครู 2
8 ส้วม 2

รายการสิ่งปลูกสร้าง : แกดำวิทยาคาร

จำนวน 16
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2527 งบประมาณหน่วยงานอื่น 500,000
2 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2540 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
3 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2540 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
4 บ่อน้ำตื้น อื่น ๆ 2545 งบประมาณหน่วยงานอื่น 1,000,000
5 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 400,900
6 ส้วม อื่น อื่น 2549 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 250,000
7 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2522 งบประมาณต้นสังกัด 700,000
8 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 750,000
9 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2525 งบประมาณต้นสังกัด 750,000
10 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2526 งบประมาณต้นสังกัด 1,700,000
11 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 2526 งบประมาณต้นสังกัด 0
12 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2561 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 300,000
13 อาคารเรียน CS213B 2526 งบประมาณต้นสังกัด 1,720,000
14 รั้ว รั้วลวดหนาม 2527 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 400,000
15 รั้ว อื่น อื่น 2535 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 400,000
16 ถนน ถนนคอนกรีต 2554 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 400,000