กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : เขื่อนพิทยาสรรค์

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 สนามกีฬา 2
3 ถังเก็บน้ำ 2
4 ถนน 3
5 รั้ว 2
6 บ้านพักนักเรียน 5
7 อาคารอเนกประสงค์ 4
8 บ้านพักครู 6
9 ส้วม 4
10 บ่อเลี้ยงปลา 2

รายการสิ่งปลูกสร้าง : เขื่อนพิทยาสรรค์

จำนวน 33
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2537 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0
2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2534 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
3 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2528 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 10,000
4 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2558 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 200,000
5 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2547 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,000
6 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2547 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,000
7 ส้วม อื่น อื่น 2525 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
8 ส้วม อื่น อื่น 2525 70,000
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
10 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2545 งบประมาณต้นสังกัด 189,000
11 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2534 งบประมาณต้นสังกัด 356,000
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2528 งบประมาณต้นสังกัด 220,000
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 งบประมาณต้นสังกัด 220,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2530 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2526 งบประมาณต้นสังกัด 327,000
17 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2527 520,000
18 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 2560 งบประมาณต้นสังกัด 3,415,500
19 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2537 งบประมาณต้นสังกัด 3,977,000
20 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2528 780,000
21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2538 งบประมาณต้นสังกัด 4,500,000
22 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2527 งบประมาณต้นสังกัด 2,150,000
23 อาคารเรียน 208 2526 งบประมาณต้นสังกัด 2,150,000
24 รั้ว อื่น อื่น 2554 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 60,000
25 รั้ว รั้วลวดหนาม 2558 งบประมาณต้นสังกัด 290,000
26 ถนน ถนนคอนกรีต 2553 งบประมาณต้นสังกัด 245,000
27 ถนน ถนนคอนกรีต 2559 งบประมาณต้นสังกัด 660,400
28 ถนน ถนนคอนกรีต 2554 งบประมาณต้นสังกัด 19,900
29 บ้านพักนักเรียน อื่น ๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
30 บ้านพักนักเรียน อื่น ๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
31 บ้านพักนักเรียน อื่น ๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
32 บ้านพักนักเรียน อื่น ๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
33 บ้านพักนักเรียน อื่น ๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 80,000