กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : โพนงามพิทยานุกูล

จำนวน 9
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 2
2 สนามกีฬา 3
3 ถังเก็บน้ำ 2
4 ถนน 1
5 อาคารอเนกประสงค์ 2
6 บ้านพักครู 2
7 บ้านพักภารโรง 1
8 ส้วม 3
9 บ่อเลี้ยงปลา 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : โพนงามพิทยานุกูล

จำนวน 17
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2538 งบประมาณต้นสังกัด 101,000
2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2538 งบประมาณต้นสังกัด 101,000
3 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2538 งบประมาณต้นสังกัด 300,000
4 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2539 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
5 สนามกีฬา อื่น อื่น 2555 งบประมาณต้นสังกัด 20,000
6 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2540 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
7 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 371,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
10 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
12 บ้านพักครู กรมสามัญ 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
13 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2558 งบประมาณต้นสังกัด 2,919,500
14 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
15 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก. 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
16 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ข. 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
17 ถนน ถนนคอนกรีต 2539 งบประมาณต้นสังกัด 250,000