กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์

จำนวน 7
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 ถังเก็บน้ำ 1
3 ถนน 1
4 รั้ว 1
5 อาคารอเนกประสงค์ 2
6 บ้านพักครู 4
7 ส้วม 2

รายการสิ่งปลูกสร้าง : เขวาใหญ่พิทยาสรรค์

จำนวน 14
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2532 งบประมาณต้นสังกัด 120,000
2 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2526 งบประมาณต้นสังกัด 60,000
3 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2535 งบประมาณต้นสังกัด 65,000
4 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 208,000
5 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2527 งบประมาณต้นสังกัด 222,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 250,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 238,710
8 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2527 งบประมาณต้นสังกัด 779,000
9 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2528 งบประมาณต้นสังกัด 779,000
10 อาคารเรียน 208 2526 งบประมาณต้นสังกัด 1,606,000
11 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2539 งบประมาณต้นสังกัด 4,155,000
12 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 1,248,000
13 รั้ว รั้วคอนกรีต 2546 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 150,000
14 ถนน ถนนคอนกรีต 2546 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 450,000