กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : กันทรวิชัย

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 บ่อน้ำตื้น 1
3 สนามกีฬา 3
4 ถังเก็บน้ำ 2
5 ถนน 1
6 รั้ว 1
7 อาคารอเนกประสงค์ 5
8 บ้านพักครู 4
9 ส้วม 6
10 หอสมุด 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : กันทรวิชัย

จำนวน 28
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2532 งบประมาณต้นสังกัด 3,000,000
2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2535 งบประมาณต้นสังกัด 250,000
3 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2525 งบประมาณต้นสังกัด 60,000
4 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2526 งบประมาณต้นสังกัด 75,000
5 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2525 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
6 บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย) 2535 งบประมาณหน่วยงานอื่น 400,000
7 หอสมุด อื่น อื่น 2527 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 300,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 0
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2538 งบประมาณต้นสังกัด 0
10 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2526 งบประมาณต้นสังกัด 0
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 0
12 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 0
13 ส้วม อื่น อื่น 2557 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 600,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 งบประมาณต้นสังกัด 219,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2534 งบประมาณต้นสังกัด 356,000
16 บ้านพักครู กรมสามัญ 2530 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2529 งบประมาณต้นสังกัด 199,400
18 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 755,000
19 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2520 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
20 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2526 งบประมาณต้นสังกัด 600,000
21 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 1,995,000
22 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2522 งบประมาณต้นสังกัด 460,000
23 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2526 งบประมาณต้นสังกัด 0
24 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2528 งบประมาณต้นสังกัด 4,199,000
25 อาคารเรียน 4 2516 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
26 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2520 งบประมาณต้นสังกัด 2,090,000
27 รั้ว รั้วคอนกรีต 2551 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 800,000
28 ถนน ถนนคอนกรีต 2535 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 350,000