กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : เชียงยืนพิทยาคม

จำนวน 8
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 ถังเก็บน้ำ 4
3 ถนน 1
4 รั้ว 1
5 อาคารอเนกประสงค์ 8
6 บ้านพักครู 14
7 ส้วม 8
8 หอสมุด 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : เชียงยืนพิทยาคม

จำนวน 41
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2543 งบประมาณต้นสังกัด 219,000
2 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2555 งบประมาณหน่วยงานอื่น 0
3 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2546 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 0
4 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2543 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 0
5 หอสมุด อื่น อื่น 2521 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
6 ส้วม อื่น อื่น 2519 งบประมาณต้นสังกัด 30,000
7 ส้วม อื่น อื่น 2520 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2533 งบประมาณต้นสังกัด 156,000
10 ส้วม อื่น อื่น 2522 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
11 ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2553 งบประมาณต้นสังกัด 264,000
12 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2537 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
13 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
14 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2520 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2522 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2524 งบประมาณต้นสังกัด 207,000
17 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
18 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2519 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
19 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2520 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
20 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2521 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
21 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2524 งบประมาณต้นสังกัด 207,000
22 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
23 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2519 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
24 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2520 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
25 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2523 งบประมาณต้นสังกัด 190,000
26 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
27 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2519 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
28 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2522 งบประมาณต้นสังกัด 320,000
29 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2548 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 95,000
30 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2533 งบประมาณต้นสังกัด 1,700,000
31 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2553 งบประมาณต้นสังกัด 5,580,000
32 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2543 งบประมาณต้นสังกัด 3,338,400
33 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2522 งบประมาณต้นสังกัด 320,000
34 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2548 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 180,000
35 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2550 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 180,000
36 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2558 งบประมาณต้นสังกัด 24,900,000
37 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2523 งบประมาณต้นสังกัด 2,080,000
38 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2522 งบประมาณต้นสังกัด 2,080,000
39 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2519 งบประมาณต้นสังกัด 2,080,000
40 รั้ว รั้วคอนกรีต 2548 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 200,000
41 ถนน ถนนคอนกรีต 2536 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,000,000