กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : กู่ทองพิทยาคม

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 2
2 สนามกีฬา 2
3 ถังเก็บน้ำ 2
4 ถนน 2
5 รั้ว 2
6 อาคารอเนกประสงค์ 5
7 บ้านพักครู 3
8 บ้านพักภารโรง 1
9 ส้วม 4
10 บ่อเลี้ยงปลา 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : กู่ทองพิทยาคม

จำนวน 24
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2541 งบประมาณต้นสังกัด 216,000
2 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2546 งบประมาณต้นสังกัด 216,000
3 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2545 งบประมาณต้นสังกัด 700,000
4 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2537 งบประมาณต้นสังกัด 500,000
5 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2542 งบประมาณหน่วยงานอื่น 300,000
6 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2547 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2541 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2541 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
9 ส้วม อื่น อื่น 2552 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 5,000
10 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2543 งบประมาณต้นสังกัด 132,707
11 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2543 งบประมาณต้นสังกัด 415,811
12 บ้านพักครู บ้านพักครู 207 2543 งบประมาณต้นสังกัด 441,281
13 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2543 งบประมาณต้นสังกัด 415,811
14 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2552 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 290,000
15 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2443 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 5,000
16 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2547 งบประมาณต้นสังกัด 7,310,000
17 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2559 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 15,000
18 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2551 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 100,000
19 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2544 งบประมาณต้นสังกัด 15,200,282
20 อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 2540 งบประมาณต้นสังกัด 712,000
21 รั้ว รั้วคอนกรีต 2540 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 500,000
22 รั้ว รั้วลวดหนาม 2545 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 40,000
23 ถนน ถนนคอนกรีต 2540 งบประมาณต้นสังกัด 500,000
24 ถนน ถนนลูกรัง 2544 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 10,000