กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จำนวน 8
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 สนามกีฬา 2
3 ถังเก็บน้ำ 4
4 ถนน 5
5 รั้ว 1
6 อาคารอเนกประสงค์ 3
7 บ้านพักครู 6
8 ส้วม 3

รายการสิ่งปลูกสร้าง : นาโพธิ์พิทยาสรรพ์

จำนวน 27
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2538 งบประมาณต้นสังกัด 220,000
2 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2531 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
3 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2531 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
4 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2538 งบประมาณต้นสังกัด 368,000
5 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2528 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 0
6 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2528 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2537 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
10 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2534 งบประมาณต้นสังกัด 356,000
11 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
12 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2538 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
13 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2530 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
14 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 230,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
16 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 375,500
17 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2542 งบประมาณต้นสังกัด 3,434,000
18 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 2561 งบประมาณต้นสังกัด 2,320,000
19 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2528 งบประมาณต้นสังกัด 2,200,000
20 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2535 งบประมาณต้นสังกัด 3,336,000
21 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2538 งบประมาณต้นสังกัด 2,584,000
22 รั้ว รั้วคอนกรีต 2553 งบประมาณต้นสังกัด 300,000
23 ถนน ถนนคอนกรีต 2542 งบประมาณต้นสังกัด 260,000
24 ถนน ถนนคอนกรีต 2544 งบประมาณต้นสังกัด 130,000
25 ถนน ถนนคอนกรีต 2540 งบประมาณต้นสังกัด 250,000
26 ถนน ถนนคอนกรีต 2546 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
27 ถนน ถนนคอนกรีต 2541 งบประมาณต้นสังกัด 50,000