กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ชื่นชมพิทยาคาร

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 บ่อน้ำตื้น 2
3 สนามกีฬา 3
4 ถังเก็บน้ำ 3
5 ถนน 3
6 รั้ว 3
7 อาคารอเนกประสงค์ 4
8 บ้านพักครู 10
9 บ้านพักภารโรง 1
10 ส้วม 5

รายการสิ่งปลูกสร้าง : ชื่นชมพิทยาคาร

จำนวน 37
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2529 งบประมาณต้นสังกัด 79,500
2 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2529 งบประมาณต้นสังกัด 60,000
3 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2529 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
4 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2530 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,000
5 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 2559 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 100,000
6 สนามกีฬา อื่น อื่น 2525 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,000
7 บ่อน้ำตื้น อื่น ๆ 2530 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 5,000
8 บ่อน้ำตื้น อื่น ๆ 2530 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 6,000
9 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2560 งบประมาณต้นสังกัด 490,000
10 ส้วม อื่น อื่น 2522 งบประมาณต้นสังกัด 43,500
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
12 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2558 งบประมาณต้นสังกัด 433,800
13 ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2553 งบประมาณต้นสังกัด 352,000
14 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2537 งบประมาณต้นสังกัด 121,000
15 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2524 งบประมาณต้นสังกัด 191,000
16 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2528 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
18 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2534 งบประมาณต้นสังกัด 365,000
19 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2522 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
20 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
21 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2530 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
22 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2525 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
23 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2523 งบประมาณต้นสังกัด 191,000
24 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
25 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 784,000
26 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2524 งบประมาณต้นสังกัด 950,000
27 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 2533 งบประมาณต้นสังกัด 1,645,000
28 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2525 งบประมาณต้นสังกัด 780,000
29 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2540 งบประมาณต้นสังกัด 8,455,000
30 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2522 งบประมาณต้นสังกัด 2,750,000
31 อาคารเรียน 208 2528 งบประมาณต้นสังกัด 1,864,300
32 รั้ว อื่น อื่น 2558 งบประมาณต้นสังกัด 320,000
33 รั้ว รั้วคอนกรีต 2541 งบประมาณต้นสังกัด 350,000
34 รั้ว รั้วคอนกรีต 2559 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 74,000
35 ถนน ถนนคอนกรีต 2559 งบประมาณต้นสังกัด 200,970
36 ถนน ถนนคอนกรีต 2530 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
37 ถนน ถนนคอนกรีต 2562 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 400,000