กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : โนนแดงวิทยาคม

จำนวน 7
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 ถังเก็บน้ำ 4
3 รั้ว 2
4 อาคารอเนกประสงค์ 1
5 บ้านพักครู 3
6 บ้านพักภารโรง 1
7 ส้วม 3

รายการสิ่งปลูกสร้าง : โนนแดงวิทยาคม

จำนวน 18
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2537 งบประมาณต้นสังกัด 78,010
2 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2536 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
3 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2538 งบประมาณหน่วยงานอื่น 219,000
4 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2545 งบประมาณต้นสังกัด 120,000
5 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2537 งบประมาณต้นสังกัด 139,028
6 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2536 งบประมาณต้นสังกัด 130,000
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2540 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
8 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2536 งบประมาณต้นสังกัด 91,000
9 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2537 งบประมาณต้นสังกัด 368,625
10 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2536 งบประมาณต้นสังกัด 283,000
11 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2540 งบประมาณต้นสังกัด 413,000
12 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2545 งบประมาณต้นสังกัด 3,815,600
13 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก. 2536 งบประมาณต้นสังกัด 4,000,000
14 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2539 งบประมาณต้นสังกัด 2,730,000
15 อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ค. 2536 งบประมาณต้นสังกัด 1,190,000
16 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ข. 2536 งบประมาณต้นสังกัด 2,000,000
17 รั้ว รั้วคอนกรีต 2554 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 80,000
18 รั้ว รั้วลวดหนาม 2536 งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ 307,000