กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ยางวิทยาคม

จำนวน 13
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 3
2 บ่อน้ำตื้น 1
3 สนามกีฬา 1
4 ถังเก็บน้ำ 3
5 ถนน 1
6 รั้ว 2
7 อาคารอเนกประสงค์ 1
8 บ้านพักครู 3
9 บ้านพักภารโรง 1
10 ส้วม 3
11 หอสมุด 1
12 เรือนเพาะชำ 1
13 บ่อเลี้ยงปลา 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : ยางวิทยาคม

จำนวน 22
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2546 งบประมาณต้นสังกัด 216,000
2 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2545 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 20,000
3 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2560 งบประมาณต้นสังกัด 270,500
4 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2545 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 80,000
5 บ่อน้ำตื้น อื่น ๆ 2540 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 40,000
6 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2550 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,000
7 เรือนเพาะชำ อื่น อื่น 2547 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 8,000
8 หอสมุด อื่น อื่น 2546 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 200,000
9 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
10 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2555 งบประมาณต้นสังกัด 590,000
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
12 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2543 งบประมาณต้นสังกัด 219,000
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2544 งบประมาณต้นสังกัด 570,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2544 งบประมาณต้นสังกัด 407,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2544 งบประมาณต้นสังกัด 407,000
16 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2545 งบประมาณต้นสังกัด 1,945,000
17 อาคารเรียน อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 2542 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 300,000
18 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 2544 งบประมาณหน่วยงานอื่น 17,000,000
19 อาคารเรียน สปช.101/26 2555 งบประมาณต้นสังกัด 1,700,000
20 รั้ว รั้วคอนกรีต 2555 งบประมาณหน่วยงานอื่น 2,555
21 รั้ว รั้วลวดหนาม 2544 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 20,000
22 ถนน ถนนคอนกรีต 2556 งบประมาณหน่วยงานอื่น 2,556