กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : โนนราษีวิทยา

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 1
2 สนามกีฬา 3
3 ถังเก็บน้ำ 1
4 ถนน 1
5 รั้ว 1
6 อาคารอเนกประสงค์ 1
7 บ้านพักครู 3
8 บ้านพักภารโรง 1
9 ส้วม 3
10 หอสมุด 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : โนนราษีวิทยา

จำนวน 16
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2546 งบประมาณต้นสังกัด 369,000
2 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2544 งบประมาณต้นสังกัด 190,000
3 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2556 งบประมาณต้นสังกัด 650,000
4 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2558 งบประมาณต้นสังกัด 125,000
5 หอสมุด อื่น อื่น 2548 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 300,000
6 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 1,736,280
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 170,000
8 ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 2553 งบประมาณต้นสังกัด 350,000
9 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2544 งบประมาณต้นสังกัด 1,920,770
10 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 213,500
11 บ้านพักครู บ้านพักครู 207 2544 งบประมาณต้นสังกัด 340,000
12 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2544 งบประมาณต้นสังกัด 213,500
13 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 3,816,000
14 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2543 งบประมาณต้นสังกัด 11,498,000
15 รั้ว รั้วคอนกรีต 2558 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
16 ถนน ถนนคอนกรีต 2544 งบประมาณต้นสังกัด 560,000