กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 10
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 2
2 สนามกีฬา 4
3 ถังเก็บน้ำ 3
4 ถนน 1
5 รั้ว 2
6 บ้านพักนักเรียน 1
7 อาคารอเนกประสงค์ 3
8 บ้านพักครู 4
9 บ้านพักภารโรง 2
10 ส้วม 4

รายการสิ่งปลูกสร้าง : ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จำนวน 26
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2546 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
2 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2535 งบประมาณต้นสังกัด 444,000
3 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2532 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
4 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2558 งบประมาณต้นสังกัด 3,209,000
5 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2554 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
6 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 2535 งบประมาณต้นสังกัด 120,000
7 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2562 งบประมาณต้นสังกัด 125,500
8 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
9 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2551 งบประมาณต้นสังกัด 590,000
10 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2533 งบประมาณต้นสังกัด 156,000
11 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2545 งบประมาณต้นสังกัด 189,000
12 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2533 งบประมาณต้นสังกัด 111,000
13 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2531 งบประมาณต้นสังกัด 78,000
14 บ้านพักครู บ้านพักครู 207 2535 งบประมาณต้นสังกัด 471,000
15 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2531 งบประมาณต้นสังกัด 312,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2532 งบประมาณต้นสังกัด 230,000
17 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2534 งบประมาณต้นสังกัด 356,000
18 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 2538 งบประมาณต้นสังกัด 1,821,720
19 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2531 งบประมาณต้นสังกัด 448,000
20 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2531 งบประมาณต้นสังกัด 4,480,000
21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2537 งบประมาณต้นสังกัด 8,210,000
22 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2532 งบประมาณต้นสังกัด 2,450,000
23 รั้ว รั้วคอนกรีต 2552 งบประมาณต้นสังกัด 250,000
24 รั้ว รั้วลวดหนาม 2532 งบประมาณต้นสังกัด 99,320
25 ถนน ถนนคอนกรีต 2544 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
26 บ้านพักนักเรียน หอนอนมาตรฐาน 26 2535 งบประมาณต้นสังกัด 1,390,000