กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : พยัคฆภูมิวิทยาคาร

จำนวน 7
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 สนามกีฬา 2
3 รั้ว 1
4 อาคารอเนกประสงค์ 2
5 บ้านพักครู 19
6 บ้านพักภารโรง 1
7 ส้วม 1

รายการสิ่งปลูกสร้าง : พยัคฆภูมิวิทยาคาร

จำนวน 30
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 สนามกีฬา อื่น อื่น 2561 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 3,450,000
2 สนามกีฬา อื่น อื่น 2554 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,400,000
3 ส้วม อื่น อื่น 2562 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 854,800
4 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2524 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 25,000
6 บ้านพักครู พิเศษ 2529 งบประมาณต้นสังกัด 209,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2516 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
11 บ้านพักครู พิเศษ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
12 บ้านพักครู พิเศษ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 147,500
13 บ้านพักครู กรมสามัญ 2512 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2516 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
16 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
18 บ้านพักครู พิเศษ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 159,000
19 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2531 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
20 บ้านพักครู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
21 บ้านพักครู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 50,000
22 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
23 บ้านพักครู กรมสามัญ 2521 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
24 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 2569 งบประมาณต้นสังกัด 4,366,000
25 อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336 2514 งบประมาณต้นสังกัด 120,000
26 อาคารเรียน 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 2553 งบประมาณต้นสังกัด 16,000,000
27 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2511 งบประมาณต้นสังกัด 2,080,000
28 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2528 งบประมาณต้นสังกัด 3,546,000
29 อาคารเรียน 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 2541 งบประมาณต้นสังกัด 20,295,000
30 รั้ว รั้วคอนกรีต 2552 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,000,000