กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : วาปีปทุม

จำนวน 5
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 6
2 ถังเก็บน้ำ 1
3 อาคารอเนกประสงค์ 1
4 บ้านพักครู 12
5 ส้วม 4

รายการสิ่งปลูกสร้าง : วาปีปทุม

จำนวน 24
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2535 งบประมาณต้นสังกัด 250,000
2 ส้วม อื่น อื่น 2518 งบประมาณต้นสังกัด 35,000
3 ส้วม อื่น อื่น 2517 งบประมาณต้นสังกัด 30,000
4 ส้วม อื่น อื่น 2521 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
5 ส้วม อื่น อื่น 2520 งบประมาณต้นสังกัด 35,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2520 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
8 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 125,000
9 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2531 งบประมาณต้นสังกัด 300,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 80,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
12 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 125,000
13 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2530 งบประมาณต้นสังกัด 200,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 งบประมาณต้นสังกัด 120,000
16 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 130,000
17 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 2532 งบประมาณต้นสังกัด 320,000
18 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 2,000,000
19 อาคารเรียน อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 2551 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 2,750,500
20 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2522 งบประมาณต้นสังกัด 3,250,000
21 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2517 งบประมาณต้นสังกัด 2,950,000
22 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2530 งบประมาณต้นสังกัด 4,500,000
23 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2551 งบประมาณต้นสังกัด 16,632,000
24 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2525 งบประมาณต้นสังกัด 3,450,000