กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : นาดูนประชาสรรพ์

จำนวน 6
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 รั้ว 1
3 อาคารอเนกประสงค์ 3
4 บ้านพักครู 9
5 บ้านพักภารโรง 1
6 ส้วม 7

รายการสิ่งปลูกสร้าง : นาดูนประชาสรรพ์

จำนวน 25
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 180,000
2 ส้วม อื่น อื่น 2550 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 200,000
3 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
4 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 184,806
5 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 618,500
6 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2527 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
7 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2545 งบประมาณต้นสังกัด 156,425
8 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2523 งบประมาณต้นสังกัด 240,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 70,000
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
12 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2535 งบประมาณต้นสังกัด 350,000
13 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 210,000
14 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
15 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
16 บ้านพักครู อื่น อื่น(สร้างเอง) 2558 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 150,000
17 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 400,000
18 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2525 งบประมาณต้นสังกัด 1,000,000
19 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2560 งบประมาณต้นสังกัด 6,290,000
20 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2523 งบประมาณต้นสังกัด 3,000,000
21 อาคารเรียน CS217B 2525 งบประมาณต้นสังกัด 3,000,000
22 อาคารเรียน กึ่งถาวร 2546 งบประมาณต้นสังกัด 1,079,226
23 อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 2552 งบประมาณต้นสังกัด 16,083,000
24 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2518 งบประมาณต้นสังกัด 4,100,000
25 รั้ว รั้วคอนกรีต 2557 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 1,000,000