กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

จำนวน 5
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 4
2 ถังเก็บน้ำ 1
3 อาคารอเนกประสงค์ 2
4 บ้านพักครู 1
5 ส้วม 2

รายการสิ่งปลูกสร้าง : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

จำนวน 10
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 618,750
2 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2535 งบประมาณต้นสังกัด 165,000
3 บ้านพักครู กรมสามัญ 2535 งบประมาณต้นสังกัด 410,000
4 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27 2540 งบประมาณต้นสังกัด 4,412,500
5 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโดมอเนกประสงค์ 2561 การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง 996,000
6 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ข. 2535 งบประมาณต้นสังกัด 2,250,000
7 อาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ค. 2535 งบประมาณต้นสังกัด 1,120,000
8 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 2537 งบประมาณต้นสังกัด 4,180,000
9 อาคารเรียน เบ็ดเสร็จ ก. 2534 งบประมาณต้นสังกัด 3,549,000
10 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2535 งบประมาณต้นสังกัด 60,000