กราฟแสดงจำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภท

กราฟแสดงงบประมาณตามแหล่งของเงิน

จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท : นาภูพิทยาคม

จำนวน 6
# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 อาคารเรียน 2
2 ถังเก็บน้ำ 4
3 อาคารอเนกประสงค์ 4
4 บ้านพักครู 7
5 บ้านพักภารโรง 1
6 ส้วม 3

รายการสิ่งปลูกสร้าง : นาภูพิทยาคม

จำนวน 21
# ประเภท แบบ ปีที่สร้าง ที่มา งบประมาณ
1 ส้วม อื่น อื่น 2522 งบประมาณต้นสังกัด 45,000
2 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2528 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
3 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2546 งบประมาณต้นสังกัด 188,900
4 บ้านพักภารโรง อื่น อื่น 2521 งบประมาณต้นสังกัด 40,000
5 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 165,000
6 บ้านพักครู กรมสามัญ 2522 งบประมาณต้นสังกัด 100,000
7 บ้านพักครู กรมสามัญ 2525 งบประมาณต้นสังกัด 165,000
8 บ้านพักครู กรมสามัญ 2527 งบประมาณต้นสังกัด 219,000
9 บ้านพักครู กรมสามัญ 2524 งบประมาณต้นสังกัด 190,000
10 บ้านพักครู กรมสามัญ 2526 งบประมาณต้นสังกัด 302,500
11 บ้านพักครู กรมสามัญ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 150,000
12 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2527 งบประมาณต้นสังกัด 577,000
13 อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) 2532 งบประมาณต้นสังกัด 416,526
14 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 2560 งบประมาณต้นสังกัด 2,865,000
15 อาคารอเนกประสงค์ 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 2527 งบประมาณต้นสังกัด 1,147,000
16 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2526 งบประมาณต้นสังกัด 1,576,000
17 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2540 งบประมาณต้นสังกัด 7,124,000
18 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2536 งบประมาณต้นสังกัด 166,600
19 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 2522 งบประมาณต้นสังกัด 90,000
20 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2527 งบประมาณต้นสังกัด 305,909
21 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 2536 งบประมาณต้นสังกัด 219,000