จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 3
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 ถนนคอนกรีต 40
2 ถนนลาดยาง 1
3 ถนนลูกรัง 2