จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 15
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 16
2 005, ป005 5
3 พิเศษ 3
4 สปช.204/26 3
5 สามัญ/336 6
6 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 2
7 อาคารหอประชุม 100/27 26
8 อาคารโดมอเนกประสงค์ 3
9 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 15
10 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 3
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 24
12 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 2
13 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 2
14 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 1
15 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 8