จำนวนสิ่งปลูกสร้างแยกประเภท :

จำนวน 11
# แบบ จำนวน รายละเอียด
1 401 1
2 ร.ย.601/43,องค์การ 1
3 สปช.601/26 2
4 สามัญ 1
5 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1
6 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 6
7 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 3
8 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 9
9 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 98
10 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 5
11 อื่น อื่น 27