อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 1] แบบ : 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2520
งบประมาณ200,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน43 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 2] แบบ : สามัญ/336 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2522
งบประมาณ460,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน41 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 3] แบบ : สามัญ/336 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2526
งบประมาณ600,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน37 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 4] แบบ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2528
งบประมาณ755,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน35 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 5] แบบ : อาคารหอประชุม 100/27 (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2528
งบประมาณ1,995,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน35 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้