บ้านพักครู [ลำดับที่ 10] แบบ : กรมสามัญ (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2529
งบประมาณ199,400 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน34 ปี
สภาพปัจจุบันดี
บ้านพักครู [ลำดับที่ 11] แบบ : กรมสามัญ (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2530
งบประมาณ209,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน33 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
บ้านพักครู [ลำดับที่ 12] แบบ : กรมสามัญ (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2534
งบประมาณ356,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน29 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
บ้านพักครู [ลำดับที่ 9] แบบ : กรมสามัญ (โรงเรียนกันทรวิชัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2527
งบประมาณ219,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน36 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้