อาคารเรียน [ลำดับที่ 2] แบบ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2543
งบประมาณ11,498,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน20 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้