สนามกีฬา [ลำดับที่ 2] แบบ : สนามบาสเก็ตบอล (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ190,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
สนามกีฬา [ลำดับที่ 2] แบบ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2556
งบประมาณ650,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน7 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
สนามกีฬา [ลำดับที่ 3] แบบ : ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2558
งบประมาณ125,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน5 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้