ถังเก็บน้ำ [ลำดับที่ 1] แบบ : หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2546
งบประมาณ369,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน17 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้