ถนน [ลำดับที่ 2] แบบ : ถนนคอนกรีต (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ560,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้