อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 1] แบบ : อาคารหอประชุม 100/27 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2546
งบประมาณ3,816,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน17 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้