บ้านพักครู [ลำดับที่ 2] แบบ : บ้านพักครู 203/27 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ213,500 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันดี
บ้านพักครู [ลำดับที่ 3] แบบ : บ้านพักครู 207 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ340,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
บ้านพักครู [ลำดับที่ 3] แบบ : บ้านพักครู 203/27 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ213,500 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันดี