บ้านพักภารโรง [ลำดับที่ 1] แบบ : อื่น อื่น (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ1,920,770 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้