ส้วม [ลำดับที่ 1] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ1,736,280 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 2] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2544
งบประมาณ170,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน19 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม
ส้วม [ลำดับที่ 3] แบบ : อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2553
งบประมาณ350,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน10 ปี
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม