หอสมุด [ลำดับที่ 1] แบบ : อื่น อื่น (โรงเรียนโนนราษีวิทยา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2548
งบประมาณ300,000 บาท
การได้มาของงบประมาณการบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
อายุการใช้งาน15 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้