อาคารเรียน [ลำดับที่ 1] แบบ : เบ็ดเสร็จ ก. (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2534
งบประมาณ3,549,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน29 ปี
สภาพปัจจุบันดี
อาคารเรียน [ลำดับที่ 2] แบบ : เบ็ดเสร็จ ข. (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ2,250,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
อาคารเรียน [ลำดับที่ 3] แบบ : แบบเบ็ดเสร็จ ค. (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ1,120,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
อาคารเรียน [ลำดับที่ 4] แบบ : 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2537
งบประมาณ4,180,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน26 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้