ถังเก็บน้ำ [ลำดับที่ 1] แบบ : ฝ.33 (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ60,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้