อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 1] แบบ : อาคารหอประชุม 100/27 (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2540
งบประมาณ4,412,500 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน23 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
อาคารอเนกประสงค์ [ลำดับที่ 2] แบบ : อาคารโดมอเนกประสงค์ (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2561
งบประมาณ996,000 บาท
การได้มาของงบประมาณการบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
อายุการใช้งาน2 ปี
สภาพปัจจุบันดี