ส้วม [ลำดับที่ 1] แบบ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2535
งบประมาณ165,000 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน28 ปี
สภาพปัจจุบันพอใช้
ส้วม [ลำดับที่ 2] แบบ : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง2559
งบประมาณ618,750 บาท
การได้มาของงบประมาณงบประมาณต้นสังกัด
อายุการใช้งาน4 ปี
สภาพปัจจุบันดี