ข้อมูลโรงเรียน : สพม.26

จำนวน 35
# รหัสกระทรวง รหัส SMIS รหัสเขตฯ ชื่อเขตฯ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้อำนวยการ ระดับที่ทำการสอน ขนาดโรงเรียน ก่อตั้งเมื่อ ที่อยู่เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ Email website จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ระยะห่างจากเขตฯ(ก.ม.) ระยะห่างจากอำเภอ(ก.ม.) Action
1 1044410580 44012001 00101726 สพม.26 44012001 สารคามพิทยาคม Sarakharmpittayakom นายนิพนธ์ ยศดา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่พิเศษ 1913-07-08 462 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 43711585 spk@obec.go.th http://www.spk.ac.th/ 263 3,853 102 3 1
2 1044410581 44012002 00101726 สพม.26 44012002 ผดุงนารี phadungnaree นายประพันธ์ ขันโมลี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่พิเศษ 1926-11-03 143 0 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 43711075 padon60@gmail.com www.phadungnaree.ac.th 209 3,848 99 4 0.2
3 1044410615 44022012 00101726 สพม.26 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร Phayakkaphumwittayakarn นายศักดา สวัสดิ์สละ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่พิเศษ 1968-07-29 330 16 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 0-4379-1427 payak49@hotmail.com www.payak.ac.th 146 2,686 76 80 1
4 1044410618 44022015 00101726 สพม.26 44022015 วาปีปทุม wapipathum school ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่พิเศษ 1949-05-17 303 25 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 0-4379-9372 mailt@wpt.ac.th www.wpt.ac.th 181 3,012 83 40 1
5 1044410588 44012009 00101726 สพม.26 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ Kosumwittayasan นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 1971-04-30 307 13 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 0-4376-1654 www.kosumwittayasan.ac.th/ 128 2,039 59 26 2
6 1044410601 44012022 00101726 สพม.26 44012022 เชียงยืนพิทยาคม chiangyuenpittayakom นายเทพโกศล มูลไธสง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 1973-05-16 109 13 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 0-4378-1463 chk203@hotmail.com cyp.ac.th 74 1,531 45 50 4
7 1044410604 44022001 00101726 สพม.26 44022001 บรบือ Borabu School นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 1951-05-15 764 1 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130 043-771049 borabu_master@hotmail.com www.borabu.ac.th 95 1,978 60 30 1
8 1044410605 44022008 00101726 สพม.26 44022008 บรบือวิทยาคาร Borabuwittayakhan นายสมทรัพย์ ภูโสดา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 1971-04-07 59 3 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130 43771026 manager@bwk.ac.th www.bwk.ac.th 122 2,216 61 25 2
9 1044410612 44022009 00101726 สพม.26 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ nachuakpittayasan นางปราณี รัตนธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ 1972-05-17 10 12 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 0-4377-9225 mail@nachuakpit.ac.th www.nachuakpit.ac.th 92 1,828 52 65 1
10 1044410589 44012010 00101726 สพม.26 44012010 เขวาไร่ศึกษา KHWAORAI SUKSA นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง 2519 96 12 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 0-4375-6074 krs-school.ac.th 67 1,189 32 46 17
11 1044410595 44012021 00101726 สพม.26 44012021 กันทรวิชัย Kantarawichai School ดร.ไพทูล พรมมากุล มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง 1951-06-01 317 4 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 43789036 kantarawichai@yahoo.co.th http://school.obec.go.th/kantara 50 687 20 20 1
12 1044410634 44012028 00101726 สพม.26 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร chuenchompittayakhan นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง 1977-03-22 73 10 ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 44160 0-4375-1173 www.ccpk.ac.th 41 520 18 70 3
13 1044410626 44022023 00101726 สพม.26 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ Nadoonprachasan School นายประสิทธิ์ ชาญศิริ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง 1975-01-17 214 9 นาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180 0-4379-7074 ndps.ac.th@gmail.com www.ndps.ac.th 71 1,173 33 60 0.6
14 1044410630 44022027 00101726 สพม.26 44022027 มัธยมยางสีสุราช Mattayomyangsisurat School นายสมัย ศาลาจันทร์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง 1996-04-30 72 5 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 43706529 niwatsarabun@gmail.com www.mys.ac.th 45 520 18 85.4 6
15 1044410582 44012003 00101726 สพม.26 44012003 มหาวิชานุกูล Mahawichanukool นายกษม บุญบรรจง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1956-05-17 บ้านโนนสำร 12 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 43777981 mahawichanukoon@gmail.com www.mhwk.ac.th/ 23 91 6 0 4
16 1044410584 44012005 00101726 สพม.26 44012005 มหาชัยพิทยาคาร Mahachaipitayakhan นายอธิการ สุขศรี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1985-04-10 - - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 43758125 mahachaipit.p@gmail.com http://www.telecd-rmu.net/mahachaipittaharn 27 230 10 13 9
17 1044410586 44012007 00101726 สพม.26 44012007 แกดำวิทยาคาร Kaedamwittayakan นายสงกรานต์ อุดทารุณ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1978-01-01 บ้านหนองไข 2 แกดำ แกดำ มหาสารคาม 44190 43706988 kaedamwit@hotmail.com www.kaedamwit.ac.th 24 274 11 24 4
18 1044410587 44012008 00101726 สพม.26 44012008 มิตรภาพ Mittraphap นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1991-01-29 32 3 มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44190 43787154 mittraphap_s@chaiyo.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1044410587 22 262 21 25 5
19 1044410590 44012011 00101726 สพม.26 44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ khuanpittayasan school นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1981-11-04 124 5 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 0-4376-4024 khuanpit2009@gmail.com www.kpss.ac.th 21 217 8 47 17
20 1044410591 44012012 00101726 สพม.26 44012012 โพนงามพิทยานุกูล PHONNGAMPITTAYANUKOOL นายจำรัส หรรษาวงศ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1995-02-03 3 2 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 0-4399-6058 44012012@ses26.go.th ppk-school.ac.th/ 17 84 6 50 15
21 1044410592 44012013 00101726 สพม.26 44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ Wangyaosuksawit นายธงชัย หมื่นสา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1996-04-30 121 5 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 0-439-97061 pollawat122@gmail.com www.wangyao.ac.th 16 91 6 60 30
22 1044410596 44012016 00101726 สพม.26 44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ Khowyaipittayasan นายวัฒนา ปะกิคา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1982-01-05 บ้านโนนเสี 0 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 43980134 romchat1@hotmail.com kys.ac.th 21 67 6 25 30
23 1044410602 44012023 00101726 สพม.26 44012023 กู่ทองพิทยาคม kuthongpittayakhom นายชัดสกร พิกุลทอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 2537 ใหม่บัวบาน 14 กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160 0-4373-1164 kuthongpit.2556@gmail.com 12 115 6 65 15
24 1044410631 44012025 00101726 สพม.26 44012025 กุดรังประชาสรรค์ KUDRANGPRACHASAN นายเชิดชัย พลกุล มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1976-04-20 168 7 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 0-4372-8186 thp.hes@chaiyo.com kudrungkps.ac.th 14 87 6 45 6
25 1044410632 44012026 00101726 สพม.26 44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ Naphopittayasan นายทรงศักดิ์ ชาวไพร มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1984-03-02 84 13 นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 0-4370-6888 naphopittayasan@hotmail.com www.naphonps.ac.th 29 436 15 48 12
26 1044410606 44022002 00101726 สพม.26 44022002 เหล่ายาววิทยาคาร Laoyawwittayakhan นายรณกฤต รินทะชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1992-02-26 17 13 กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130 043-990058 krupuh2013@gmail.com www.lyw.ac.th/ 16 193 11 40 12
27 1044410607 44022003 00101726 สพม.26 44022003 โนนแดงวิทยาคม nondaengwittayakhom นายวนัส พรมสว่าง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1999-11-30 8 19 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130 43751415 nondangwit@thaimail.com http://gg.gg/nondaengwit 22 254 11 40 14
28 1044410609 44022005 00101726 สพม.26 44022005 ยางวิทยาคม yangwitthayakhom นายมนตรี ลุนสมบัติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1997-05-08 25 6 ยาง บรบือ มหาสารคาม 44130 ๐๔๓ ๗๐๖๘๖๓ yaotao48@hotmail.com www.yangwit.ac.th 20 227 10 43 18
29 1044410610 44022006 00101726 สพม.26 44022006 โนนราษีวิทยา Nonraseewittaya นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1997-05-08 240 ต.โนน หมู่ที่ 2 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130 43706586 nrswittaya@gmail.com nrac.ac.th 20 80 6 42 17
30 1044410611 44022007 00101726 สพม.26 44022007 หนองม่วงวิทยาคาร nongmuangwittayakhan ดร.ปรีชา การสอาด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1993-05-06 91 10 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44130 43731143 http://www.nongmuangwit.ac.th 20 100 6 40 12
31 1044410613 44022010 00101726 สพม.26 44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Pophanphitthayakhom rajamangkhalabhisek นางสาวสุนิษา บัวดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1988-01-21 112 3 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170 0-4398-9066 pophanpittayakom@chaiyo.com http://www.popanpit.ac.th 22 177 6 80 14
32 1044410621 44022018 00101726 สพม.26 44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Dongyaiwitthayakhom Ratchamankhalabhisek นายสำอางค์ จันทนนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1986-05-16 41 1 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 0-4375-0368 dongyaiwit@hotmail.com www.dongyaiwit.ac.th 36 340 13 40 12
33 1044410623 44022020 00101726 สพม.26 44022020 ประชาพัฒนา prachapatana นายเหรียญชัย ม่วงคลา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1991-08-16 73 4 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 0-4370-6046 pp_school@hotmail.com WWW.PRACHAPAT.ac.th 34 179 12 50 7
34 1044410627 44022024 00101726 สพม.26 44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ dongbungpisainawakarnnusorn นายเอกลักษณ์ บุญท้าว มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1991-05-01 30 5 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180 0-4399-3065 dbschool09@hotmail.com http://www.dbps.ac.th/ 35 331 16 70 15
35 1044410629 44022026 00101726 สพม.26 44022026 นาภูพิทยาคม Naphoopittayakhom นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก 1977-03-22 15 15 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 0-4399-2649 www.npp.ac.th 32 361 13 90 6