กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : สารคามพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : สารคามพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : สารคามพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 57.92 57.33 58.07 58.72 0.65 1.12%
2 ภาษาไทย 55.68 56.45 57.42 56.22 -1.20 -2.09%
3 วิทยาศาสตร์ 57.64 57.64 57.65 54.99 -2.66 -4.61%
4 ภาษาอังกฤษ 56.19 54.61 55.84 56.01 0.17 0.30%