กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : ผดุงนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : ผดุงนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : ผดุงนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 48.35 47.93 48.98 48.07 -0.91 -1.86%
2 ภาษาไทย 48.48 48.10 51.19 48.94 -2.25 -4.39%
3 วิทยาศาสตร์ 48.68 47.93 49.11 48.26 -0.85 -1.73%
4 ภาษาอังกฤษ 47.20 47.44 47.93 47.78 -0.15 -0.32%