กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : มหาวิชานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : มหาวิชานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : มหาวิชานุกูล มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.63 44.70 46.23 46.86 0.63 1.36%
2 ภาษาไทย 43.53 43.14 47.70 48.32 0.61 1.29%
3 วิทยาศาสตร์ 47.95 44.14 49.27 47.70 -1.57 -3.19%
4 ภาษาอังกฤษ 44.98 46.28 46.64 49.36 2.72 5.84%