กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : มหาชัยพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : มหาชัยพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : มหาชัยพิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 45.98 47.07 45.66 46.75 1.10 2.40%
2 ภาษาไทย 43.76 44.18 44.39 44.45 0.05 0.12%
3 วิทยาศาสตร์ 45.72 46.35 45.05 46.75 1.70 3.78%
4 ภาษาอังกฤษ 46.69 46.28 45.21 44.87 -0.34 -0.75%