กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : แกดำวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : แกดำวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : แกดำวิทยาคาร มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 46.52 45.96 45.12 48.77 3.65 8.09%
2 ภาษาไทย 51.34 47.84 41.99 46.15 4.16 9.91%
3 วิทยาศาสตร์ 45.95 47.17 46.61 46.62 0.01 0.03%
4 ภาษาอังกฤษ 45.79 47.67 45.47 45.41 -0.07 -0.15%