กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนตามระดับของ T-score แยกวิชา : มิตรภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3

 กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามระดับของ T-score แยกวิชา : มิตรภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3

T-score O-NET ระดับชาติ : มิตรภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 4
# รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างสองปี %
1 คณิตศาสตร์ 46.02 48.35 48.85 46.43 -2.42 -4.96%
2 ภาษาไทย 48.68 48.06 50.83 46.40 -4.43 -8.72%
3 วิทยาศาสตร์ 50.15 48.80 49.09 46.30 -2.79 -5.69%
4 ภาษาอังกฤษ 47.16 46.81 46.67 47.84 1.17 2.51%